Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ostatnia aktualizacja 4 kwietnia 2019 r.
Wstęp
1. Remmers Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (dalej: „REMMERS) dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdej osoby, której dane osobowe przetwarza.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez REMMERS z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przyjęte przez REMMERS. W Polityce uregulowano:
a. rodzaje danych osobowych gromadzonych przez REMMERS,
b. sposób wykorzystania tych danych,
c. prawa osób, których dane są przetwarzane przez REMMERS,
d. kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane,
e. środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych,
f. sposób kontaktu w sprawie realizacji praw osób, których dane są przetwarzane przez REMMERS,
g. stosowane przez REMMERS środki i metody ochrony danych osobowych,
h. informacje dotyczące plików cookies.
I. Podstawowe pojęcia
4. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
5. przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
6. naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
7. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego REMMERS świadczy usługi, w tym osoba korzystająca ze strony internetowej www.remmers-architektura.pl
II. Administrator Danych Osobowych
8. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Remmers Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), ul. Sowia 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000156175, NIP: 7821420221, REGON: 630705460, wysokość kapitału zakładowego 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100). („REMMERS”)
III. Zasady zbierania danych osobowych
9. REMMERS uzyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Użytkowników. W przypadku, gdy służbowe dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą (np. poprzez otrzymanie przez REMMERS wizytówki zawierającej takie dane lub od pracodawcy takiej osoby), mogły być one przekazane przez reprezentowany podmiot bądź pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. Krajowy Rejestr Sądowy).
10. REMMERS może uzyskiwać dane osobowe Użytkowników, w szczególności w zakresie:
• informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/ korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
• służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);
• potrzebnych do wystawienia faktury VAT  (takich jak NIP, REGON);
• danych dotyczących Użytkownika niezbędnych do zawarcia wykonania umowy zawartej z REMMERS oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na REMMERS;
• dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze).
• danych identyfikujących  Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego ze stron internetowych administrowanych przez REMMERS. Z przyczyn komunikacyjnych i z uwagi na bezpieczeństwo techniczne podczas Państwa wizyty na stronie www.remmers-architektura.pl pobierane są między innymi następujące dane:
- typ i wersja przeglądarki
- używany system operacyjny
- strona internetowa, z której wchodzą Państwo na naszą stronę (referrer URL)
- strona internetowa, którą Państwo odwiedzają
- data i godzina wizyty
- Państwa adres IP.
Dane te Państwa przeglądarka przesyła do nas, względnie do naszego dostawcy usług internetowych (tzw. pliki logów serwerowych).
IV. Sposób przetwarzania danych osobowych
11. REMMERS zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
12. REMMERS dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.
13. REMMERS zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
14. REMMERS przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.
15. REMMERS podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
16. REMMERS oświadcza, że:
• przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
• zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
• przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
• przetwarzana dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
17. Dostęp do danych osobowych posiada: REMMERS, jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez REMMERS.
18. REMMERS prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
19. REMMERS oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
20. Gromadzone przez REMMERS dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:
• świadczenia usług lub wykonywania umów, w szczególności umów sprzedaży, oferowanych przez REMMERS, administrowanie nimi i informowanie o nich przez REMMERS; w przypadku przetwarzania danych osobowych osoby, na której żądanie podjęto czynności zmierzające do zawarcia przez nią umowy z REMMERS lub wykonania zawartej z nią umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b; w razie pozyskiwania danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, REMMERS przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania takiej umowy;
• realizacji obowiązków prawnych ciążących na REMMERS, które wynikają z przepisów regulujących świadczenie usług bądź działalność REMMERS, a także przepisów dotyczących rachunkowości oraz podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej; w przypadku kierowania do REMMERS za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi przez REMMERS lub inną zawartą z REMMERS umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy, co stanowi prawnie uzasadniony interes REMMERS (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• prowadzenia kontaktów telefonicznych; w przypadku kontaktowania się z REMMERS drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z usługami świadczonymi przez REMMERS lub inną zawartą z REMMERS umową, REMMERS może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt telefoniczny, co stanowi prawnie uzasadniony interes REMMERS (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• prowadzenia monitoringu: w przypadku osobistego wstępu na teren REMMERS, REMMERS przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku w formie monitoringu wizyjnego, co stanowi jako środek zwiększenia bezpieczeństwa prawnie uzasadniony interes REMMERS (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• zbierania danych osobowych w związku z działalnością REMMERS: w związku z prowadzoną działalnością REMMERS może pozyskiwać dane osobowe także w innych celach np. zawieranie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, co w każdym przypadku będzie oparte o prawnie uzasadnionym interesie REMMERS (na podstawie prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
• szacowania ryzyka i udoskonalania działalności REMMERS (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzania komunikacją, analizowania i ulepszania świadczonych przez nią usług, stron internetowych), co stanowi prawnie uzasadniony interes REMMERS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
• oszacowania zainteresowania zatrudnieniem lub skorzystaniem z jej usług przez REMMERS i kontaktu w sprawie możliwości zatrudnienia lub świadczenia usług przez REMMERS, w tym poprzez analizę administrowanych przez REMMERS stron internetowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes REMMERS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
• rekrutacji: w celu wykonania obowiązków prawnych związanych z procesem rekrutacji (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w celu przeprowadzenia rekrutacji i zawarcia umowy z kandydatem na jego żądanie (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W ramach procesów rekrutacyjnych REMMERS oczekuje przekazywania danych osobowych (CV lub życiorys) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa. Jeśli kandydat poda także inne dane, niewymagane przez REMMERS w ogłoszeniu rekrutacyjnym, uznaje się, że wyraził zgodę na ich przetwarzanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), przy czym taką zgodę kandydat może wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględnione w procesie rekrutacyjnym;
• zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej (np. Naczelnika US) do udostępnienia informacji będących w posiadaniu REMMERS, co stanowi prawnie uzasadniony interes REMMERS w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku żądania uprawnionego organu władzy publicznej wykonanie obowiązku prawnego REMMERS;
• zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami REMMERS w tym zakresie, co stanowi prawnie uzasadniony interes REMMERS w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
21. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez REMMERS przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, jednak nie dłużej niż jest to nakazane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
V. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych
22. REMMERS nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
23. REMMERS może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu, w szczególności usług elektronicznych, księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych związanych ze świadczonymi przez REMMERS usługami.
24. REMMERS wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu REMMERS.
VI. Prawa osób, których dane przetwarza REMMERS
25. W granicach przepisów prawa maja Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności jako formy kontroli przetwarzania przez REMMERS swoich danych osobowych, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
26. W granicach przepisów prawa mają Państwo również prawo dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji przetwarzanych przez REMMERS swoich danych osobowych.
27. W granicach przepisów prawa mają Państwo również prawo żądania usunięcia przetwarzanych przez REMMERS swoich danych osobowych.
28. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, to mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego w dowolny sposób REMMERS. W takich sytuacjach REMMERS dostosuje się do Państwa decyzji w stosunku do przyszłych aktywności, co oznacza, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody.
29. Mają Państwo prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od REMMERS ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
30. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją oraz w granicach przepisów prawa mają Państwo prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez REMMERS opartego na realizacji jej uzasadnionego prawnie interesu.
31. W granicach przepisów prawa mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które dostarczyli Państwo REMMERS, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony REMMERS. Jednakże REMMERS zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które REMMERS przetwarza na podstawie zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody.
32. Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@remmers.pl
33. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez REMMERS danych osobowych narusza przepisy prawa, mogą Państwo skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VII. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące
34. Korzystanie ze strony internetowej www.remmers-architektura.pl może wiązać się z koniecznością zalogowania, założenia konta czy podania swoich danych w przypadku pobierania plików CAD ze strony REMMERS.
35. REMMERS, jej dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej www.remmers-architektura.pl. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej.  Remmers Polska zachęca do zapoznania się z Polityką cookies dostępną na stronie: http://www.2cd.pl/page/57/0/1/0/0/polityka_prywatnosci.
36. Cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do Państwa komputera lub na inne urządzenie przez serwer obsługujący stronę www.remmers-architektura.pl. Stosowana przez Państwo przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do strony internetowej www.remmers-architektura.pl za każdym razem, kiedy Państwo z niej korzystacie, dzięki czemu serwer rozpoznaje Państwa i pamięta na przykład Państwa preferencje (odwiedziny lub poprzednie działania).
37. Cookies mogą jednak pobierać dotyczące Państwa informacje (np. o języku, kraju i uprzednio oglądanych stronach) przy każdych odwiedzinach strony internetowej www.remmers-architektura.pl. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć na stronie: www.ciasteczka.eu.
38. REMMERS wykorzystuje cookies do badania funkcjonalności strony www.remmers-architektura.pl. Informacje te REMMERS przechowuje przez okres do 5 lat. Informacje te nie mogą być powiązane z żadnymi osobami fizycznymi.
39. Korzystając ze strony internetowej www.remmers-architektura.pl zgadzają się Państwo na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Mogą Państwo jednak zawsze kontrolować zainstalowane cookies. Jednak usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania ze strony internetowej www.remmers-architektura.pl, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne.
40. Powyższa kontrola odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: www.ciasteczka.eu.
41. W celu monitorowania strony internetowej www.remmers-architektura.pl REMMERS może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
42. Dla wygody i w celu zapewnienia Państwu dodatkowych informacji, strona internetowej www.remmers-architektura.pl. może zawierać łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od REMMERS np. Facebook. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. REMMERS zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na stronie internetowej www.remmers-architektura.pl a które nie są własnością REMMERS ani nie podlegają jej kontroli, REMMERS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Państwa z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.
VIII. Zmiany i aktualizacje Polityki
43. Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach REMMERS dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w REMMERS.
44. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie internetowej REMMERS. U góry strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.
IX. Kontakt
1. Mogą Państwo w dowolnym czasie skontaktować się z REMMERS w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób REMMERS wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać Państwa dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat Polityki. E-mail info@remmers.pl.